FunctieBeleidsadviseur Asset Management
LocatieAmsterdam
Referentie3785
Beschrijving
Functieomschrijving
De functie van Beleidsadviseur Assetmanagement valt binnen het nieuwe team Openbare Ruimte binnen de afdeling Stedelijk Beheer . De afdeling Stedelijk beheer is weer onderdeel van Directie Verkeer en Openbare Ruimte. Binnen Stedelijk Beheer zijn er meerdere Assetteams (Groen, Tunnels, Wegen , etc) en 1 team Openbare Ruimte. Dit team is met name ingericht om de asset overstijgende activiteiten te doen. Met name:

Het komen tot een integraal voorstel voor alle instandhoudings- en herinrichtingsactiviteiten voor de komende 4 jaar, rekening houdend met alle belangen. Het plan dient uiteraard de ambitie om een schone , hele en veilige openbare ruimte te hebben te ondersteunen.
Het borgen dat Assetmanagement als methodiek systematisch verder uitgerold wordt in de stad en het mede implementeren van de bijbehorende proces aanpassingen
Het verzorgen van het gegevensmanagement van alle assetdata voor de hele stad.
Het verzorgen van de communicatie met het bestuur van de stad met betrekking tot beheer en onderhoud van de assets.


Het team Openbare Ruimte heeft als doel het zorgdragen voor integrale sturing op instandhouding, gebruik en functie van de openbare ruimte, met als doel: leefbaar, schoon, heel en veilig. Hier vindt afstemming plaats met stadsdelen, gebieden, diverse teams van het cluster R&E en de nieuwe Directie Stadswerken.
Als Beleidsadviseur Assetmanagement (AM) ben je primair actief voor ad 2. Je onderhoudt en draagt zorg voor de implementatie van beleid en kaders binnen het werkveld assetmanagement van de openbare ruimte (groen/weg/water -assets). Zowel het ontwerp ('hoe doen we assetmanagement in de stad') als de implementatie van verbeterde werkwijzen worden door je geïnitieerd en geleid. Je zorgt voor aansluiting met landelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen bij collega organisaties. betreffende assetmanagement (organisatie, tools en werkwijze). Voor de komende jaren zijn de taken sterk gericht op de implementatie van de bestaande instrumentele - en rand voorwaardelijke kaders: als Beleidsadviseur AM treed je hierbij op als projectleider voor de beleidsontwikkelings- en realisatie-/implementatietrajecten (bijvoorbeeld het inspectiekader en het normkostenmodel, dashboards, de aansluiting met gebruiks data).
Daarnaast zullen de komende jaren in het teken staan van de doorontwikkeling van de instandhouding van objecten naar de gebruiksfuncties die deze objecten vervullen. Deze doorontwikkeling vraagt om een samenhangend ontwerp van instrumentele - en rand voorwaardelijke kaders om op het niveau van het netwerk van objecten de kosten, prestaties en risico's te managen. Als Beleidsadviseur AM draag je verder zorg voor de toepassing van deze instrumentele - en rand voorwaardelijke kaders zodat deze in de assetorganisatie ingebed worden. Je opereert hierbij tussen de werelden van het systeem (de beleidsprocessen, assetmanagement en besluitvorming), het gebied (het gebruik en de beleving) en de uitvoering (het resultaat op straat

Werkzaamheden:

Als Beleidsadviseur AM heb je diverse rollen die in de tijd kunnen wijzigen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in een thematische rol (asset overstijgend) en een assetgerichte rol. De thematische invulling is de hoofdmoot van de functie en betreft beleid en kaders die generiek en stadsbreed zijn voor alle assets. De assetgerichte invulling betreft beleid en kaders specifiek voor één asset.

Taken Thematisch

- Beleid en eisen m.b.t. kosten, prestaties en risico's en de levenscyclus: normeringsmodel prestaties
(KPI's) openbare ruimte, bestuurlijke dervice level agreement t.b.v. ambitie niveau Verzorgd in 2025, levensduur (LCC) en stedelijke kostensystematiek.
- Management en regievoering op de (wijzigingen van de) scope van de assets: realisatie van uniforme
kaders op nieuwe assets en arealen.
- Technische innovatie, duurzaamheid en standaardisatie van de assets: programma's van eisen, KPI's duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord inkopen, innovatiekader voor balans
*
*
*
* Verplichte velden